اسطوره‌شناسی سلتی

اسطوره‌شناسی سلتی

اسطوره‌شناسی سلتی، دانشی برای شناخت اساطیر اقوام سلت است . به بیان دیگر شناخت دین چندخدایی مردمان سلت که بیشتر به عصر آهن مربوط است، در مطالعات اسطوره‌شناسی سلتی قرار دارد. مانند بقیه تفکرات ادیان اروپایی عصر آهن این دین نیز ساختاری چندخدایی (پاگانیسم) دارد که علت آن می‌تواند رفت‌وآمدهای بسیار با اقوامی همچون رومیان و گل‌ها باشد. این اسطوره‌شناسی بعد از گسترش امپراتوری روم و تبدیل آن به مسیحیت دوام نیافت.